Przetargi

                                                                                                                                                    Wierzba, 2017-07-18

 

Szanowni Państwo,

 

            Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy niżej skazanych towarów;

-Agregat z silnikiem DIESEL n 1500 obr/min do pracy awaryjnej oraz ciągłej w wersji obudowanej- zamkniętej do pracy na zewnątrz,

-Układ SZR-a o mocy AC1-160A, AC3-160A na przełączniku z napędem silnikowym, 3P ze sterownikiem do pracy w pomieszczeniu

1. Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest dostawa do siedziby zamawiającego powyżej wskazanych towarów.

2. Oferta obejmuje następujące elementy:

- agregat wraz za panelem sterowania do pracy automatycznej,

-obudowę wyciszającą przystosowaną do pracy na zewnątrz lub w pomieszczeniu- z blach alucynkowych – malowana proszkowo, z uchwytami od góry i możliwością transportu wózkiem widłowym,

-akumulatory rozruchowe,

-elektroniczny regulator napięcia prądnicy,

-grzałka bloku silnika,

-wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne- bez paliwa,

- pierwsze uruchomienie połączone ze szkoleniem

-transport do siedziby zamawiającego. Siedzibą Zamawiającego  jest Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

 

3. Przedmiot zamówienia ma podlegać gwarancji 12 miesięcy od dnia dostawy z przedłużeniem do 60 miesięcy z limitem 1.000 Mh- do pracy awaryjnej z zachowaniem przez Zamawiającego terminów przeglądów okresowych. 

4. Kryterium wyboru ofert jest cena. Cena określona w ofercie obejmuje łączną cenę zakupu za wszystkie elementy określone w pkt 2.

5. Zamówienie ma być zrealizowane do dnia 28.07.2017r.

6. W ofercie należy wskazać cenę całkowitą netto oraz brutto za realizację całego zamówienia. W przypadki, gdy dostawca szacuje wartość zamówienia według kursu Euro, należy wskazać cenę w PLN przeliczoną wg dewiz sprzedaży NBP na dzień 20.07.2017.

7. Płatność za dostawę dokonana zostanie po wykonaniu zlecenia na podstawie faktury VAT w terminie 21dni od jej przedłożenia.

8. Po dokonaniu wyboru strony podpiszą umowę na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy w wysokościach określonych w umowie.

 

Ofertę cenową zawierającą cenę ofertową oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym prosimy składać do dnia 24.07.2017r. na adres poczty elektronicznej: aldona.klimek@wierzba.pan.pl.

 

Postępowanie na dostawę oleju opałowego

Facebook

Twitter