Przetargi

Zapytanie ofertowe 2017-10-12

Postępowanie agregat

Załącznik PDF.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie zapytania ofertowego DPT/ZP/6/DYR./2017 z dnia 18.09.2017 roku:

Zapytanie.pdf

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                   Wierzba, 2017-09-18

 

DPT/   ZP/6    /DYR./2017

                                                                                    

Szanowni Państwo,

 

            Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym leasingu operacyjnego  z opcją  wykupu  fabrycznie nowego pojazdu typu pick-up FORD Ranger 2.2 TDZi 160 KM M6 4x4

 

Zakup dotyczyć ma powiększenia floty samochodowej jednostki.

 

1. Wymagania techniczne dla pojazdu:

            - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 150KM

            - skrzynia biegów manualna

            - napęd 4x4

            - rok produkcji 2017 lub 2018

            - blokada mechanizmu różnicowego

            - kabina przedłużona

            - kolor biały

            - klimatyzacja

            - roleta skrzyni ładunkowej

            - twarda wykładzina skrzyni ładunkowej

            - hak holowniczy z uciągiem 3,5t

            - prześwit od 28 cm do 35 cm

            - stopnie boczne

            - orurowanie przednie

 

 

 1. Opłata wstępna- 10% wartości brutto pojazdu
 2. Raty leasingowe mają być miesięczne
 3. Możliwość wykupu końcowego -1% liczony od ceny początkowej
 4. Okres leasingu – 60 miesięcy, w tym 59 równych rat leasingowych oraz opłata wstępna.
 5. Koszty rejestracji pojazdów oraz koszty przeglądów gwarancyjnych zgodnie z wymaganiami producenta winny zostać wliczone w cenę oferty.
 6. Koszty związane z ubezpieczeniem w zakresie AC, OC i NNW zamawiający poniesie we własnym zakresie, z wyjątkiem okresu ubezpieczenia do chwili odbioru pojazdu przez zamawiającego.
 7. Zamawiający odbierze pojazd we własnym zakresie w miejscu i czasie uzgodnionym przez strony.
 8. Pojazd objęty ma być gwarancją przez okres minimum 12 miesięcy użytkowania licząc od dnia odbioru pojazdu.
 9. Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego.
 10. Kryterium wyboru ofert jest cena
 11. W ofercie należy wskazać cenę całkowitą netto oraz brutto za realizację całego zamówienia, z podziałem na poszczególne elementy składowe zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
 12. Raty leasingowe uiszczane będą na podstawie  prawidłowo wystawionej faktury VAT nie później niż w terminach wynikających z harmonogramu finansowego, stanowiącego integralną część umowy, począwszy od miesiąca następującego po odbiorze pojazdu. Wykonawca ma obowiązek doręczyć fakturę Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności raty wynikającej z harmonogramu.
 13.             Po dokonaniu wyboru strony podpiszą umowę na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. Dopuszcza się rozszerzenie treści umowy zgodnie z ustaleniami stron w zakresie pozostającym w zgodzie z zapytaniem ofertowym. Zamawiający działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.`           
 14. Waluta –złoty.

Ofertę cenową zawierającą cenę ofertową oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym prosimy składać do dnia 29 września 2017r. na adres poczty elektronicznej: aldona.klimek@remove-this.wierzba.pan.pl.     Tel 501682177

 

                               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Wierzba, dnia 19 września 2017 r.

ZP/5/2017

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych pojazdów (typu pick-up i miały samochód dostawczy)

 

 

Zamawiający - Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W dniu 31 sierpnia 2017 roku Zamawiający – Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych pojazdów (typu pick-up i mały samochód dostawczy). W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta.

 

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 307.639,61 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 215.000,00 zł brutto.

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielnie zamówienia zostało unieważnione.

 

 

Wierzba, dnia 18 września 2017 r.

 

 

 

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych  pojazdów (typu pick-up i mały samochód dostawczy)

 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 215.000,00 zł brutto

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

netto

brutto

1

INTER PROFMAX Sp. zo.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa

250.113,50 zł

307.639,61 zł

 do 180 dni od zawarcia umowy

12 miesięcy z zachowaniem limitu rocznego (minimum 15 000 km) liczone od dnia odbioru

Raty wynagrodzenia płatne miesięcznie: opłata wstępna i 59 rat wynagrodzenia

 

 

 

 

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ wraz ze zmianą treści SIWZ oraz zmianą terminu składania i otwarcia ofert na leasing operacyjny z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych pojazdów (typu pick-up i mały samochód dostawczy)– Znak sprawy nr 5/ZP/2017

Załączniki

Odpowiedz na zapytania.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ po zmianach.doc

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na leasing operacyjny  z opcją  wykupu dwóch fabrycznie nowych pojazdów (typu pick-up i mały samochód dostawczy)

 

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581254-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na leasing operacyjny  z opcją  wykupu dwóch fabrycznie nowych pojazdów (typu pick-up i mały samochód dostawczy).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

Termin składania ofert – 14 września 2017r. , godzina 10:00

 

Poniżej w załącznikach treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju a dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych ( Dz.U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej. 

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 do SIWZ - istotne postanowien ia umowy v3-1.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie wykonawcy.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oferty.pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupiekapitałowej.pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - opis przedmiotu zamóweinia.pdf

SIWZ.PDF

ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf

 

 

 

Zapytanie ofertowe

-----------------------------------------

                                                                                                                                                           Wierzba, 2017-07-18

 

Szanowni Państwo,

 

            Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy niżej skazanych towarów;

-Agregat z silnikiem DIESEL n 1500 obr/min do pracy awaryjnej oraz ciągłej w wersji obudowanej- zamkniętej do pracy na zewnątrz,

-Układ SZR-a o mocy AC1-160A, AC3-160A na przełączniku z napędem silnikowym, 3P ze sterownikiem do pracy w pomieszczeniu

1. Przedmiotem zamówienia objętego ofertą jest dostawa do siedziby zamawiającego powyżej wskazanych towarów.

2. Oferta obejmuje następujące elementy:

- agregat wraz za panelem sterowania do pracy automatycznej,

-obudowę wyciszającą przystosowaną do pracy na zewnątrz lub w pomieszczeniu- z blach alucynkowych – malowana proszkowo, z uchwytami od góry i możliwością transportu wózkiem widłowym,

-akumulatory rozruchowe,

-elektroniczny regulator napięcia prądnicy,

-grzałka bloku silnika,

-wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne- bez paliwa,

- pierwsze uruchomienie połączone ze szkoleniem

-transport do siedziby zamawiającego. Siedzibą Zamawiającego  jest Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, Wierzba 7, 12-220 Ruciane-Nida

 

3. Przedmiot zamówienia ma podlegać gwarancji 12 miesięcy od dnia dostawy z przedłużeniem do 60 miesięcy z limitem 1.000 Mh- do pracy awaryjnej z zachowaniem przez Zamawiającego terminów przeglądów okresowych. 

4. Kryterium wyboru ofert jest cena. Cena określona w ofercie obejmuje łączną cenę zakupu za wszystkie elementy określone w pkt 2.

5. Zamówienie ma być zrealizowane do dnia 28.07.2017r.

6. W ofercie należy wskazać cenę całkowitą netto oraz brutto za realizację całego zamówienia. W przypadki, gdy dostawca szacuje wartość zamówienia według kursu Euro, należy wskazać cenę w PLN przeliczoną wg dewiz sprzedaży NBP na dzień 20.07.2017.

7. Płatność za dostawę dokonana zostanie po wykonaniu zlecenia na podstawie faktury VAT w terminie 21dni od jej przedłożenia.

8. Po dokonaniu wyboru strony podpiszą umowę na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w czasie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy w wysokościach określonych w umowie.

 

Ofertę cenową zawierającą cenę ofertową oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w zapytaniu ofertowym prosimy składać do dnia 24.07.2017r. na adres poczty elektronicznej: aldona.klimek@wierzba.pan.pl.

 

Postępowanie na dostawę oleju opałowego

Facebook

Twitter