Regulaminy

Regulamin hotelowy

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  3/2017  Dyrektora Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Wierzbie


Regulamin hotelowy

 

 

     1.      Regulamin obowiązuje w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie (zwanym dalej Hotelem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.
       Regulamin obowiązuje wszystkich Gości i osoby przebywające na terenie Hotelu.

3.
       Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki na konto 96 1130 1017 0020 1462 9420 0029.

4.
       Rezygnacja z pobytu w terminie krótszym niż 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu skutkuje przepadkiem  wpłaconej zaliczki na rzecz Hotelu.

5.
       Opłata za pobyt jest pobierana z góry w dniu rozpoczęcia pobytu z uwzględnieniem wpłaconej wcześniej zaliczki.

6.
       Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

7.
       Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
8.       Śniadania wydawane są codziennie w godz. 800 – 1100.

9.
       Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

10.
   Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

11.
   Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

12.
   Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.

13.
   W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
14.   Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 700 do 2200

15.
   Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej.

16.
   Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

17.
   Przez cały czas pobytu w Hotelu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

18.
   Goście pragnący przebywać na terenie Hotelu ze zwierzętami winni ten fakt zgłosić Recepcji w dniu przyjazdu.

19.
   Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. Psy przebywające na terenie Hotelu powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Pracownik Recepcji ma prawo zwrócić się do właścicieli psów z prośbą o okazanie aktualnego świadectwa szczepienia. Brak aktualnego świadectwa może skutkować koniecznością usunięcia psa z terenu Hotelu.

20.
   Utrzymanie czystości związanej z pobytem zwierząt na terenie Hotelu należy do ich właścicieli.

21.
   Hotel ma obowiązek zapewnić:
       1) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
       2) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
       3) profesjonalną i uprzejmą obsługę,
       4) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
       5) w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

22.
   Na terenie Hotelu, w tym - w pokojach hotelowych i na balkonach, zgodnie z ustawą z dnia  9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015, poz. 298 z późn. zm.) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

23.
   Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.200 złotych.

24.
   W godzinach ciszy nocnej tj. od godz.: 22.00 do godz.: 7.00 Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

25.
   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

26.
   Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

27.
   W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.

28.
   Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu na terenie Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie dopuścił się naruszenia któregoś z obowiązujących w nim regulaminów lub zasad współżycia społecznego albo też w inny sposób zakłócił porządek lub funkcjonowanie obiektu.  

29.
   Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

30.
   Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

31.
   Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu hotelowego w Recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

32.
   Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

33.
   Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa.

34.
   Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

35.
   Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

36.
   Hotel ma prawo pobierać lokalną opłatę klimatyczną o ile taki obowiązek zostanie na niego nałożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

37.
   Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, w tym do celów meldunkowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.


38.   Regulamin jest dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej www.wierzba.pan.pl

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REGULAMIN POLA KEMPINGOWEGO

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2017 Dyrektora PAN DPT w Wierzbie

REGULAMIN POLA KEMPINGOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na polu kempingowym Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie (DPT) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę należności za świadczone usługi kempingowe lub poprzez podpisanie umowy, o której mowa w pkt 3. Dokonując ww. czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2. Przebywający na terenie pola kempingowego (Klient) zobowiązany jest z góry uregulować należność za cały okres pobytu, według cennika, opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną. Opłat należy dokonywać w recepcji DPT lub w bosmanacie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Wynajem miejsc na cały sezon letni (maj – październik) lub na sezon letni wraz z zimowaniem (styczeń – grudzień) następuje wyłącznie poprzez zawarcie odrębnej umowy oraz wniesienie przewidzianych nią opłat przelewem na wskazane konto bankowe.

4. Miejsce postoju kampera, przyczepy kempingowej lub rozbicia namiotu każdorazowo wskazuje administrator pola. Administrator wskazuje także przyłącze elektryczne, z którego można korzystać. Wszelkie czynności związane z ustawieniem przyczepy, kampera, rozbiciem namiotu bądź rozłożeniem przedsionka leżą po stronie Klienta i nie dają prawa do jakiegokolwiek regresu w stosunku do  PAN z tego tytułu.

5. Wjazd samochodem na teren pola kempingowego jest możliwy wyłącznie w celu wypakowania/zapakowania bagaży i/lub zaparkowania, przestawienia, odholowania przyczepy bądź rozbicia namiotu.

6. Na polu kempingowym obowiązuje cisza nocna od godz. 22-ej do godz. 7-ej.

7. Doba pobytowa na terenie pola kempingowego trwa od godz. 14-ej do godz. 12-ej następnego dnia.

8. Na terenie pola kempingowego zabrania się:

- palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami,

- ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń (m.in. zawieszania huśtawek na gałęziach drzew, rozwieszania sznurów, sadzenia drzew lub krzewów etc),

- zaśmiecania i zakłócania porządku,

- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników

- okopywania kempingów i namiotów

- ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania oraz instalowania jakichkolwiek urządzeń (parasole, anteny, etc) bez zgody administratora.

9. Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu jak również osoby naruszające zasady współżycia społecznego mogą zostać usunięte z pola kempingowego bez prawa zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

10. Dyrekcja DPT PAN w Wierzbie może nie wyrazić zgody na korzystanie z pola kempingowego w stosunku do osób, które podczas poprzedniego pobytu na terenie Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie dopuściły się naruszenia któregoś z obowiązujących w nim regulaminów lub zasad współżycia społecznego a w szczególności zalegają bądź zalegały z opłatami na rzecz DPT z jakiegokolwiek tytułu, albo też w inny sposób zakłóciły porządek lub funkcjonowanie obiektu. Powyższe postanowienie stosuje się zarówno do osób ubiegających się o rezerwację miejsca na polu kempingowym na kolejny sezon jak również do osób deklarujących chęć pobytu krótkoterminowego.

11. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola kempingowego ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.

12. Psy przebywające na terenie pola kempingowego powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Administrator pola ma prawo zwrócić się do właścicieli psów o okazanie aktualnego świadectwa szczepienia. Brak aktualnego świadectwa może skutkować koniecznością usunięcia psa z terenu pola kempingowego.

13. Utrzymanie czystości związanej z pobytem zwierząt na terenie pola kempingowego należy do ich właścicieli.

14. Pole kempingowe oraz parkingi na terenie pola  są niestrzeżone. PAN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdów mechanicznych lub innych przedmiotów przywiezionych na pole kempingowe. W szczególności PAN nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież wartościowych przedmiotów, które nie zostały złożone do depozytu.

15. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie, należy każdorazowo uzgadniać z administratorem pola kempingowego.

16. Regulamin jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej www.wierzba.pan.pl

 
DYREKTOR DPT PAN

w WIERZBIE

 

Facebook

Twitter