Załącznik do Zarządzenie Dyrektora nr 1/03/2020 z dnia 05.03.2020

Regulamin Ośrodka Dom Pracy Twórczej w Wierzbie

  1. Regulamin obowiązuje w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie (zwanym dalej Ośrodkiem) i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji,  zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości i osoby przebywające na terenie Ośrodka.
  3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki gotówką lub przelewem na konto 96 1130 1017 0020 1462 9420 0029 w ustalonej kwocie i  terminie.
  4. Rezygnacja z pobytu:

a) w terminie do 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu skutkuje zwrotem Gościowi połowy wpłaconej zaliczki.

b) w terminie krótszym niż 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki na rzecz Ośrodka

Powyższe zasady te nie dotyczą rezerwacji pobytu w okresie świąt, weekendów i „długich weekendów”.

5. Skrócenie pobytu:

a) w terminie do 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu jest możliwe za zgodą Ośrodka, przy czym kwota należności za skrócony pobyt nie może być niższa od wartości wpłaconej zaliczki.

b) w terminie krótszym niż 14 dni przed datą planowanego rozpoczęcia pobytu skutkuje obowiązkiem Gościa do uregulowania należności zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku odmowy uregulowania należności podczas zameldowania Ośrodek może odmówić udostępnienia pokoju, bez zwrotu wpłaconej zaliczki.

6. Opłata za pobyt jest pobierana z góry w dniu rozpoczęcia pobytu(podczas zameldowania) z uwzględnieniem wpłaconej wcześniej zaliczki i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

7. Pokój w Ośrodku  wynajmowany jest na doby.

8. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 12.00  w dniu wyjazdu

9. Śniadania wydawane są w restauracji codziennie w godz. 800 – 1100.

10. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest do wymeldowania się i zwrotu klucza do pokoju dla pracownika Recepcji. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy w Ośrodku  bez zgody pracownika Recepcji po godzinie 12.00 w dniu wyjazdu , jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

11. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Ośrodka . Ośrodek  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

13. Gość Ośrodka  zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju.

14. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Ośrodka.

15. Osoby niezameldowane w Ośrodku  mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 700 do 2200

16. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, a na pokrycie tych kosztów w pierwszej kolejności zostanie zaliczona odpowiednia część wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.  

17. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

18. Przez cały czas pobytu w Ośrodku  dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia  lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci

19. Warunki pobytu ze zwierzętami:

a) Na terenie Ośrodka  mogą przebywać  psy pod warunkiem posiadania przez właściciela książeczki zdrowia psa i własnego legowiska dla psa.

b) Przebywające na terenie budynków Ośrodka psy powinny być prowadzone na smyczy.

c) Goście pragnący przebywać na terenie Ośrodka ze zwierzętami winni ten fakt zgłosić Recepcji w  momencie dokonywania rezerwacji i podczas zameldowani, co wiąże się z dokonaniem opłaty zgodnie z cennikiem.

d) Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. Psy przebywające na terenie Ośrodka powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

e) Utrzymanie czystości związanej z pobytem zwierząt na terenie całego Ośrodka należy do ich właścicieli.

e) Właściciel odpowiada za zniszczenia spowodowane przez zwierzęta.

f) W przypadku hałaśliwego lub agresywnego zachowania się zwierząt Ośrodek ma prawo do przerwania pobytu gości ze zwierzętami, z zachowaniem wniesionej opłaty za cały pobyt.

g) W Ośrodku obowiązuje zakaz przebywania zwierząt niebezpiecznych: agresywnych psów, gadów, płazów itp.

h) Przebywanie zwierząt w restauracji, pokoju zabaw dla dzieci, sali bilardowej oraz sal konferencyjnych jest BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE

i) Przez cały czas pobytu w Ośrodku  dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia  lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

20. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

a) warunki do wypoczynku Gościa,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę,

d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,

e) w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

21. Na terenie Ośrodka , w tym – w pokojach hotelowych , zgodnie z ustawą z dnia  9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015, poz. 298 z późn. zm.) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych lub innych używek, a także  zażywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

22. Palenie ww. wyrobów w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.200 złotych oraz naliczenia kary administracyjnej za złamanie przepisów o ochronie pożarowej. Na pokrycie tych kosztów w pierwszej kolejności zostanie zaliczona odpowiednia część wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.

23. W godzinach ciszy nocnej tj. od godz.: 22.00 do godz.: 7.00 Goście i osoby korzystające z usług Ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

25. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Ośrodka powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

27. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu , w inny sposób utrudniał pobyt pozostałym Gościom, poprzez swoje zachowanie zagrażał bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu, a także narażał właściciela Ośrodka na straty.

28. Zagubienie klucza do pokoju hotelowego wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 80 zł.

29. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

30. Podczas pobytu, każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, a drzwi zamknąć na klucz.

31. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Ośrodka regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Ośrodka podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy wartościowe nie zostaną złożone do depozytu hotelowego w Recepcji. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.

32. Ośrodek  może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa.

33. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

34. Ośrodek zapewnia nieodpłatnie niestrzeżony parking dla Gości mieszkających w Ośrodku.

35. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, innego pojazdu należącego do Gościa a także za rzeczy pozostawione w samochodzie.

36. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

37. Ośrodek ma prawo pobierać lokalną opłatę klimatyczną o ile taki obowiązek zostanie na niego nałożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

38. Podpisując kartę meldunkową Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, zgodnie z  rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 ( Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO . Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Regulamin jest dostępny w Recepcji oraz na stronie internetowej www.wierzba.pan.pl