Regulamin Pola Kempingowego DPT Wierzba w Wierzbie (Popielnie)

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r. na Polu Kempingowym  i namiotowym (dalej Pole) zorganizowanym i prowadzonym przez PAN Dom Pracy Twórczej Wierzba (dalej DPT lub Organizator Pola) i stanowi integralną część stałych umów rezydenckich. Ponadto, za zgodą Organizatora Pola, fakt dokonania rezerwacji, postawienia na terenie Pola  przyczepy, kampera, namiotu lub innej rzeczy służącej do tymczasowego przebywania ludzi (dalej Obiekt Noclegowy) lub wniesienie opłaty za świadczone przez Organizatora Pola usługi kempingowe, stanowi zawarcie umowy czasowej na korzystanie z Pola. Dokonując ww. czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim warunki, w tym zawarte w pkt. 6 i 7 Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Organizator Pola może żądać od Klienta okazania dokumentu stwierdzającego prawo do korzystania przez Klienta z Obiektu Noclegowego (nie dotyczy namiotów).
 • Przebywający na terenie Pola (Klient) zobowiązany jest uregulować należność z góry za cały okres pobytu (nie dotyczy rezydentów), według cennika, opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną, a także ponosić opłaty dodatkowe zawarte w Cenniku Pola Kempingowego – Wierzba (dalej Cennik), o ile dotyczą danego Klienta. Opłat należy dokonywać w recepcji DPT lub w bosmanacie, z zastrzeżeniem punktu 3 niniejszego Regulaminu.
 • Miejsce postoju kampera, przyczepy kempingowej lub rozbicie namiotu każdorazowo wskazuje Bosman. Bosman wskazuje też miejsce przyłącza elektrycznego, z którego Klient może korzystać. Wszelkie czynności związane z ustawieniem przyczepy, kampera, bądź rozbiciem namiotu i rozstawieniem przedsionka leżą po stronie Klienta i nie dają prawa do jakiegokolwiek regresu wobec PAN z tego tytułu.
 • Za każdy dzień korzystania z Pola bez wymaganego zgłoszenia lub bez zawartej aktualnie umowy najmu (rezydenci) i wniesionych z tego tytułu opłat cennikowych bądź umownych, DPT PAN w Wierzbie ma prawo pobrać od użytkownika wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z terenu, którego wysokość będzie obliczana na podstawie stawki wynoszącej 100,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 • Organizatorowi Pola przysługuje prawo zatrzymania przyczepy, namiotu, lub innej rzeczy bezumownie przetrzymywanej na jego terenie, aż do czasu uregulowania należnych mu kwot.
 • Opłacenie pobytu (przyczepa lub namiot) upoważnia do wjazdu jednego pojazdu na parking DPT. Przy rozpoczęciu pobytu Klient zgłasza się do recepcji hotelu gdzie otrzymuje bilet na wjazd pojazdu. Bilet powinien być umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą. Wjazd pojazdu na Pole jest możliwy wyłącznie na czas do 1 godz. celem wyładowania bagaży i (lub) zaparkowania bądź przestawienia, odholowania przyczepy lub rozbicia namiotu.
 • Na parkingach obowiązuje zakaz parkowania Kamperów oraz samochodów dostawczych.
 • Na Polu wiązuje  cisza  nocna w  godzinach  22  – 7.
 1. Doba pobytowa na terenie Pola trwa od godz. 15 w dniu przyjazdu do godz. 12 następnego dnia.
 1. Na terenie Pola zabrania się:
 2. palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami;
 3. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń (m.in., zawieszania huśtawek na gałęziach drzew, rozwieszania sznurów, sadzenia drzew lub krzewów, etc);
 4. zaśmiecania terenu;
 5. zakłócania spokoju;
 6. wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników Pola;
 7. okopywania namiotów i kempingów;
 8. ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania oraz instalowania jakichkolwiek urządzeń (parasole, anteny, kamery) bez zgody bosmana;
 9. pływania łodziami lub skuterami wodnymi w bezpośredniej bliskości brzegu;
 10. cumowania do brzegu poza wyznaczonymi przez bosmana miejscami.
 1. Przetrzymywanie zwierząt na Polu jest możliwe po zgłoszeniu tego faktu Bosmanowi i wniesieniu opłaty przewidzianej Cennikiem (dobowej lub ryczałtowej za sezon). Zgłoszenie powinno nastąpić w dniu przyjazdu do DPT lub podczas zawierania umowy „rezydenckiej”. W przypadku stwierdzenia przez Bosmana, że zwierzę nie zostało zgłoszone, DPT PAN ma prawo zastosowania opłaty ryczałtowej za sezon (100 zł). 
 1. Posiadane zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju innym użytkownikom ośrodka DTP.
 1. Właściciele zwierząt są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym sanitarno-epidemiologicznych, a zwłaszcza do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych na terenie ośrodka przez zwierzęta.
 1. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna – posiadanie przez psa adresatki jest warunkiem udzielenie zgody na pobyt zwierzęcia w DPT.
 1. W przypadku nie zastosowania się właściciela lub opiekuna psa do powyższych zasad, DPT zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego opuszczenia Pola i terenu  ośrodka DPT przez zwierzęta.
 1. Osoby rażąco naruszające postanowienia Regulaminu jak również osoby naruszające zasady współżycia społecznego mogą zostać usunięte z pola kempingowego i namiotowego bez prawa do zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 1. Organizator Pola może nie wyrazić zgody na korzystanie z Pola osobom, które w przeszłości dopuściły się naruszenia postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, albo gdy istnieje realne ryzyko, że do tego typu naruszeń może dojść,  a także zalegają bądź zalegały z opłatami na rzecz DPT z jakiegokolwiek tytułu. Powyższe postanowienia stosuje się zarówno do osób ubiegających się o rezerwację miejsca na Polu  na kolejny sezon lub deklarujących pobyt krótkoterminowy.

UWAGA! Pole oraz parkingi są niestrzeżone. DPT PAN nie ponosi odpowiedzialności za ew. uszkodzenia, zniszczeniu bądź kradzież pojazdów, namiotów lub innych przedmiotów przywiezionych na Pole. W szczególności DPT PAN nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież wartościowych przedmiotów, dokumentów lub pieniędzy i biżuterii które nie zostały złożone do depozytu.

Regulamin jest także dostępny w recepcji i na stronie internetowej https://wierzba.pan.pl/

Dyrekcja DPT Wierzba PAN