Regulamin Portu WIERZBA i POPIELNO

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020r. na terenie Portu w Wierzbie                              i Popielnie (dalej Port) zorganizowanym i prowadzonym przez PAN Dom Pracy Twórczej Wierzba (dalej DPT lub Organizator Portu) i stanowi integralną część stałych umów rezydenckich. Ponadto, za zgodą Organizatora Portu reprezentowanego przez Bosmana, fakt zacumowania przy pomoście jednostki pływającej (dalej Jednostka) lub wniesienie opłaty za świadczone przez Organizatora Portu usługi portowe, stanowi zawarcie umowy czasowej na korzystanie z Portu. Dokonując ww. czynności Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim warunki, w tym zawarte w pkt. 12 Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 1. Port jest portem ogólnodostępnym i płatnym na podstawie stawek zawartych w Cenniku Portu lub w stałych umowach rezydenckich.
 2. Doba pobytowa na terenie Portu trwa do godz. 13 dnia następnego (nie dotyczy rezydentów).
 3. Miejsca postojowe (poza tzw. Miejscami rezydenckimi) są ponumerowane.
 4. Miejsce i sposób cumowania wyznacza dyżurny Bosman ubrany w rozpoznawalny strój (koszulka z napisem Bosman) lub jego pomocnik.
 5. Miejsca przydzielone Jednostkom nie są miejscami stałymi (nie dotyczy miejsc rezydenckich).
 6. W sytuacjach szczególnych załoga Jednostki jest zobowiązana do jej  przecumowania w inne miejsce wskazane przez Bosmana lub jego pomocnika. W przypadku braku kontaktu z załogą Bosman lub jego pomocnik ma prawo przecumować Jednostkę w inne miejsce.
 7. Manewrowanie w Porcie (przycumowanie i odcumowanie) przez łodzie żaglowe odbywa się bez użycia żagli, tj. przy użyciu silniku lub za pomocą wioseł. Jachty motorowe poruszające się w obrębie Portu zobowiązane są do zachowania takiej prędkości, która nie spowoduje powstanie fali i nie sprowadzi innego zagrożenia. Wszelkie czynności związane z cumowaniem leżą po stronie Klienta i nie dają prawa do jakiegokolwiek regresu wobec PAN z tego tytułu.
 8. Wszelkich formalności związanych z postojem Jednostki oraz wniesieniem stosownej opłaty należy dokonać w Bosmanacie zlokalizowanym na terenie Portu niezwłocznie po zacumowaniu.
 9. Dowodem wniesienia opłaty jest kwitek z kasy fiskalnej.
 10. Opłata portowa obejmuje: postój jednostki, korzystanie z sanitariatów,  zlewozmywaków i śmietników portowych oraz możliwość poboru wody pitnej.
 11. Za zwierzęta przebywające na Jednostce pobierana jest opłata zgodnie z Cennikiem- załoga powinna zgłosić Bosmanowi fakt posiadania zwierząt na Jednostce.
 12. Za każdy dzień korzystania z Portu bez wymaganego zgłoszenia lub bez zawartej aktualnie umowy najmu (rezydenci) i wniesionych z tego tytułu opłat cennikowych bądź umownych, DPT PAN w Wierzbie ma prawo pobrać od użytkownika wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Portu, którego wysokość będzie obliczana na podstawie stawki wynoszącej 100,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
 13. Dokonanie opłaty za cumowanie jednostki upoważnia do bezpłatnego wjazdu jednego pojazdu na parking DPT na okres za jaki dokonano opłaty. Przy rozpoczęciu pobytu Klient zgłasza się do Bosmanatu, gdzie otrzymuje bilet na wjazd pojazdu. Bilet powinien być umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą. Wjazd pojazdu na teren przyległy do Portu jest możliwy wyłącznie na czas niezbędny do wyładowania bagaży;
 14. Sprzęt przeciwpożarowy i ratunkowy może być używany przez załogi Jednostek wyłącznie dla celów gaśniczych i ratunkowych.
 15. W porcie obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22- 7 .
 16. W basenie portowym i na terenie Portu i przystani zabrania się:
 17. Pływania pod żaglami, rzucania kotwicy i powodowania falowania;
 18. Pozostawiania luźnych, nie zwiniętych cum poza Jednostkami;
 19. Wstępu na pomost pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 20. Przelewania olejów i paliw w sposób grożący przedostaniem się do środowiska (ziemia, woda);
 21. Wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń;
 22. Mycia naczyń poza wyznaczonymi miejscami;
 23. Pozostawiania nieczystości (butelki, papier, puszki i plastiki, resztki żywności i inne) poza wyznaczonymi na ten cel pojemnikami;
 24. Mycia samochodów, motocykli i innych środków transportu;
 25. Pływania wpław;
 26. Połowu ryb;
 27. Wchodzenia na pokład Jednostki bez zgody jej dysponenta;
 28. Niszczenia zieleni i majątku PAN oraz innych gości ośrodka;
 29. Postępowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi społecznymi zasadami  lub etyką żeglarską;
 30. Ponadto bez zgody Bosmana lub jego pomocnika zabrania się:
 31. Samowolnego przecumowywania Jednostki;
 32. Rozbijania namiotów poza wyznaczonymi na ten cel miejscami, a także bez wniesienia stosownej opłaty;
 33. Palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami;
 34. Podczas postoju jacht powinien być sklarowany, fały zabezpieczone przed wywoływanie hałasu.
 35. PAN nie odpowiada za kradzież Jednostki, jego zniszczenie przez pozostałych użytkowników Portu, za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie przystani (z wyjątkiem szkód spowodowanych przez pracowników PAN).
 36. Osoby korzystające z portu są odpowiedzialne za szkody w infrastrukturze portowej powstałe w wyniku ich działania lub zaniechań.
 37. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie portu wyłącznie pod opieką opiekunów (nie dot. uczestników obozów żeglarskich cumujących jednostek w porcie).
 38. Przetrzymywanie zwierząt w Porcie jest możliwe po zgłoszeniu tego faktu Bosmanowi                                         i wniesieniu opłaty przewidzianej Cennikiem (dobowej lub ryczałtowej za sezon). Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po zacumowaniu lub podczas zawierania umowy „rezydenckiej”. W przypadku stwierdzenia przez Bosmana, że zwierzę nie zostało zgłoszone, DPT PAN ma prawo zastosowania opłaty ryczałtowej za sezon (100 zł). 
 39. Posiadane zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju innym użytkownikom Portu oraz terenu ośrodka DTP.
 40. Właściciele zwierząt są zobowiązani do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym sanitarno-epidemiologicznych, a zwłaszcza do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych na terenie ośrodka przez zwierzęta.
 41. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna – posiadanie przez psa adresatki jest warunkiem udzielenie zgody na pobyt zwierzęcia w Porcie i ośrodku DPT.
 42. W przypadku nie zastosowania się właściciela lub opiekuna psa do powyższych zasad, DPT zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zabrania zwierzęcia z terenu Portu i  ośrodka DPT.
 43. Organizator Portu może nie wyrazić zgody na korzystanie z Portu osobom, które w przeszłości dopuściły się naruszenia postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, albo gdy istnieje realne ryzyko, że do tego typu naruszeń może dojść,    a także zalegają bądź zalegały z opłatami na rzecz DPT z jakiegokolwiek tytułu. Powyższe postanowienia stosuje się zarówno do osób ubiegających się o rezerwację miejsca w Porcie  na kolejny sezon lub deklarujących pobyt krótkoterminowy.

Tekst Regulaminu jest także dostępny w Bosmanacie

Dyrektor DPT Wierzba PAN